Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Deklaracja dostępności

 

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://lekno.naszgok.pl/

strona internetowa Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-31

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,

- Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,

- Dla informacji brak właściwej relacji,

 - Elementy nawigacyjne strony polegają na właściwościach zmysłowych,

- Nie określono prawidłowej wartości dla danych wejściowych,

- Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest

Kamil Zawadzki goklekno5@wp.pl,

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 672616011

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania

będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/ Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna:
Budynek, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Łeknie przy

ul. Podgórnej 6, 62-105 Łekno jest budynkiem dwukondygnacyjnym i  jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową w zakresie:

1.         pierwsze wejście ze schodami znajduje się z przodu budynku,

2.         drugie z boku budynku ze schodami oraz podjazdem dla wózków inwalidzkich i osób  niepełnosprawnych,

3.         korytarze oraz toaleta w budynku są przestrzenne, dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób niepełnosprawnych,

4.         na parterze znajduje się biblioteka oraz centrum kształcenia dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób niepełnosprawnych,

5.         w budynku nie ma windy, ani platformy,

6.         brak dostępności informacji głosowych,

7.         brak dostępności pętli indukcyjnych,

8.         do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury
w Łeknie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

9.         osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie takiej potrzeby za pomocą wiadomości e-mail: goklekno5@wp.pl,

w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,

10.      przed budynkiem znajduje się parking z wydzielonym miejscem parkingowym dla osoby niepełnosprawnej,

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji
(e-mail: goklekno5@wp.pl, tel. 672616011). Zgodnie z ustawą z dania 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania
z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem,
z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Aplikacje mobilne

Urząd nie udostępnia aplikacji mobilnych.

        WYDARZENIA

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Deklaracja dostępności

Imieniny

Godziny Otwarcia

Godziny otwarcia:
Poniedziałek          800 do 1600
Wtorek                    800 do 1600

Środa                       800 do 1700

Czwartek                 800 do 1800

Piatek                      800 do 1600

Sobota                       900 do 1300


 

GOK - BIBLIOTEKA
Telefon stacjonarny: (67) 26-16-011

DYREKTOR GOK
Telefon komórkowy:  661-477-899

Tutaj nas znajdziecie

62-105 Łekno ul.Podgórna 6